Flag Lang Select

VEEBILEHE SÄTTED JA KASUTUSTINGIMUSED

Viimati uuendatud 10.09.2017

PALUN TUTVUGE TÄHELEPANELIKULT SELLE KOKKULEPPEGA. VAADATES JA/VÕI KASUTADES SEDA VEEBILEHTE VÕTATE NEED SÄTTED JA TINGIMUSED TEADMISEKS NING NÕUSTUTE NENDEGA.

Käesolev kokkulepe (edaspidi – Kokkulepe) reguleerib veebilehe FLIRTKOHT.COM (G NЕT - Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles, edaspidi Veebileht) ja Veebilehe pakutavate teenuste kasutamist. Jätame endale õiguse Kokkuleppe sätteid ja tingimusi igal ajal muuta ja avaldada uuendatud Kokkulepe Veebilehel. Teavitame teid muudatustest, näidates Kokkuleppe ülaosas ära viimatise uuendamise kuupäeva (pärast sõnu "Viimati uuendatud"). Kui muutused on olulised, teeme kõik selleks, et teid muudatustest teavitada e-posti teel, kuid muudatused jõustuvad kohe pärast Veebilehel avaldamist, olenemata sellest, kas saite teate elektronposti teel või ei. Kui kasutate Veebilehte pärast uuendatud Kokkuleppe avaldamist, siis tähendab see seda, et olete muudatustega nõus. Uuendatud Kokkulepe jõustub kohe pärast Veebilehel avaldamist. Kui kasutate Veebilehte pärast muudatuste avaldamist, siis olete järelikult nende muudatustega nõus. Soovitame tungivalt Veebilehte külastades käesolev Kokkulepe iga kord üle lugeda, veendumaks, et mõistate sätteid ja tingimusi, mis reguleerivad selle Veebilehe kasutamise korda antud hetkel. Kui Te ei nõustu selle Kokkuleppega (s. h mis tahes viited poliitikale või soovitustele), lõpetage kohe Veebilehe ja Teenuse kasutamine.

Veebilehe kaudu pakutavad teenused sisaldavad muuhulgas kasutajate profiile, instrumente suhtluseks teiste kasutajatega ja ligipääsu sisule (koondnimetus "Teenus"). Tulevikus võime pakkuda lisa- või muid teenuseid, teenuseid muuta või teenuste eest tasu võtta ja see Kokkulepe laieneb mis tahes lisa-või uuendatud teenustele. Samuti võime lõpetada mõne või kõikide teenuste osutamise ilma ette teatamata ja ilma teie teadmata.

1. Ligipääsu õigus

(a) Minimaalne vanus.

Veebilehe või Teenuse kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Seda Veebilehte kasutades kinnitate ja garanteerite, et olete oma riigis saanud 18-aastaseks.

(b) Kuritegelik minevik.

Saates avalduse Veebilehe kasutamiseks, Veebilehe kasutajaks registreerudes ja/või kasutades Teenust tutvumiseks ja suhtlemiseks, kinnitate ja garanteerite, et pole kunagi olnud süüdi mõistetud raskete kuritegude või vägivallategude eest (nagu siin kindlaks määratud) ja/või pole kohustatud end seksuaalkurjategijana registreerima mõnes riiklikus ametiasutuses.

(c) Blokeeritud kasutajad.

Jätame endale õiguse ajutiselt või alatiseks blokeerida Kasutajad, kes rikuvad neid sätteid ja tingimusi. Kui teid on blokeeritud, ei saa te kasutada Veebilehte või Teenuseid, mida Veebileht pakub.

(d) Vastavast seadusandlusest kinnipidamine.

Teile ei võimaldata ligipääsu Veebilehele või Teenusele, kui selles riigis, kus te asute, võib see rikkuda või rikub mõnda seadust, reeglit või ühiskondlikku standardit.

2. Veebilehe ja teenuse kasutamine

Seda Veebilehte kasutades nõustute järgnevaga:

(a) Kasutama ainult mitteärilisel ja isiklikul eesmärgil.

Veebileht ja teenus on mõeldud kasutajatele ("Kasutajad") isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Seega ei tohi te teha järgmist: (I) reklaamida või pakkuda teistele Kasutajatele müüa või neilt osta tooteid või teenuseid Veebilehe või Teenuse kaudu; (II) lubada teistel Kasutajatel kasutada oma kontot; (III) kasutada Veebilehte või Teenust või mõnda selle osa mis tahes ärilisel viisil; (IV) luua mis tahes kaubamärki, logo või Veebilehe muud sisu mõnel teisel veebilehel kuvamiseks ilma meie nõusolekuta; (V) muuta, tõlkida, adapteerida, liita, luua tuletistöid, lammutada, dekompileerida, taastada Veebilehe töö struktuuriskeemi ja algoritme, välja arvatud juhud, kui ülalmainitud piirangud on otse keelatud seadusandlusega; või (VI) kasutada andmete veebilehelt või veebilehele «tõstmiseks» või laadimiseks ükskõik millist käsitsi käivitatavat või automatiseeritud tarkvara, seadmeid või protsesse.

(b) Riskima.

TE VÕTATE ENDA KANDA KÕIK VEEBILEHE JA/VÕI SELLEL OSUTATAVATE TEENUSTE KASUTAMISEGA SEOTUD RISKID, sealhulgas, aga mitte ainult, kõik teiste Kasutajatega kas online- või offline- suhtlemisega seotud riskid. VASTUTATE TÄIEL MÄÄRAL SELLE EEST, ET KOHTUDES VÕI SUHELDES TEISTE KASUTAJATEGA OLEKS KASUTUSELE VÕETUD KÕIK ETTEVAATUSABINÕUD. Tunnistate otse, et me ei teosta eelnevat kontrolli või meie Kasutajate kuritegeliku mineviku kontrolli ja me ei kontrolli, kas info, mille nad on esitanud teile, kui selline on olemas, vastab andmetele, mida nemad esitavad meile.

(c) Üks profiil.

Nõustute mitte looma Veebilehel ühel ajal üle ühe unikaalse kasutajaprofiili ja kasutama Veebilehte ainult sihipäraselt.

3. Veebilehe sisu.

Teabe sisu, mille paigutate Veebilehele või saadate teistele Veebilehe kasutajatele, on "Teie sisu". Teabe sisu, mille paigutavad veebilehele Veebilehe ja/või Teenuse Kasutajad või saadavad teistele Kasutajatele, on "Kasutaja sisu". Teabe sisu, mille paigutab veebilehele Veebileht, nimetatakse "Meie sisu". "Teie sisu", "Kasutaja sisu", "Meie sisu" koos on "Veebilehe sisu". Veebileht, nagu ülal mainitud, koosneb Veebilehe sisust ja Veebilehe põhitarkvarast (sealhulgas Veebilehe struktuur, makett, disain, välimus ja funktsionaalsus). Kõik see kokku on objekt, mis on kaitstud autoriõigusega.

Te kinnitate, et Veebilehel on õigus (kuid pole kohustust) võimaldada ligipääsu, reorganiseerida, muuta ja tühistada või piirata ligipääsu Veebilehe mis tahes sisule, sealhulgas teie sisule, oma äranägemise järgi ja ette teatamata või kompensatsiooni maksmata. Ülalmainitu mõtet kitsendamata kinnitate, et Veebileht võib (kuid pole kohustatud) oma äranägemise järgi tühistada või piirata ligipääsu mis tahes sisule, mis rikub käesolevat Kokkulepet või mida Veebileht peab taunitavaks mingil põhjusel või ilma põhjuseta.

Arvestades teie nõustumist nende sätete ja tingimustega, annab Veebileht kooskõlas käesoleva Kokkuleppega teile Veebilehe kasutamiseks isikliku lihtlitsentsi, mis kuulub ainult teile ja mida ei saa kellelegi edasi anda.

(a) Meie sisu.

Meie sisu hõlmab sisu, mis kuulub Veebilehele ja selle litsentsi andjatele. Meie sisu ja Veebilehte kasutate täielikult omal riisikol ja nõustute sellega, et meie ei kanna teie ees vastutust kahjude pärast, mis on tekkinud Veebilehe sisus olevate vigade või eksimuste tõttu või Veebilehe sisu kasutamisel teie või teiste kasutajate poolt.

(b) Kasutaja sisu.

Veebileht ei kanna vastutust Kasutaja sisu eest ega kontrolli seda. Veebileht pole kohustatud kontrollima Kasutaja sisu ja ei kiida heaks, ei tõenda kasutaja sisu ja ei tee mingeid avaldusi selle kohta ega anna garantiisid. Te kasutate kogu Kasutaja sisu ja suhtlete teiste Kasutajatega omal riisikol. Suhtlemine teiste Kasutajatega toimub ainult teie ja teiste Kasutajate vahel ja Veebileht pole kohustatud selles osalema. Te nõustute sellega, et Veebileht ei kanna vastutust kahjude eest, mis on teile tekkinud suhtlemisel teiste Kasutajatega. Kutsume kõiki Kasutajaid üles olema internetis võõrastega suhtlemisel äärmiselt ettevaatlik.

(c) Teie sisu.

Teie nõustute, et vastutate täiel määral mis tahes info eest, mille avaldate Veebilehel või edastate Veebilehe kaudu, sealhulgas dokumendid, profiili info, sõnumid ja kommentaarid (Teie sisu). Te vastutate: (I) Teenusele antava info ja selle sisu eest, (II) info ja sisu eest, mille te paigutate Veebilehele, edastate, avaldate või annate mõnel muul moel kellegi käsutusse (edaspidi "paigutama") Teenuse ja/või Veebilehe abil; ja (III) teiste registreerunud Kasutajatega Teenuse abil suhtlemise eest.

Te kohustute mitte andma ebatäpset, eksitavat või valet infot Veebilehele või teistele Kasutajatele. Kui meile või teisele Kasutajale edastatud info on ebatäpne, eksitav või vale, peate viivitamatult teavitama meid sellest muutusest. Käesolevaga annate Veebilehele tähtajatu, tasuta ja rahvusvahelise lihtlitsentsi teie sisu avaldamiseks Veebilehel või mis tahes muul Veebilehel või mis tahes muudel infokandjatel. Te nõustute sellega, et Veebileht võib igal ajal reprodutseerida, muuta, adapteerida, levitada ja/või avaldada teie sisu mis tahes infokandjal ilma igasuguse kompensatsioonita. Te lubate, deklareerite ja garanteerite, et teil on täielik õigus, võime ja volitused paigutada oma sisu Veebilehele ja anda litsents Veebilehe käsutusse.

4. Kasutajate käitumisreeglid

Keelatud on paigutada Veebilehele, edasi anda teistele Kasutajatele infot või teha Veebilehel või Teenuse abil järgmist:

(a) õhutada rassismi, fanatismi või vihkamist mõne grupi või üksikisiku vastu;

(b) põhjustada füüsilist kahju isikutele või isikute gruppidele;

(c) ahistada, ärritada, ähvardada, kiusata taga või hirmutada mõnda teist Kasutajat;

(d)olla ebakorrektne, diskrediteeriv, solvav, sündsusetu või muul moel soovimatu;

(e) rikkuda teiste Kasutajate autoriõigusi materjalidele (sealhulgas fotod, videod ja tekstid) ilma nende nõusolekuta;

(f) kasutada sisus teiste Kasutajate autoriõigusi või kaubamärke rikkuvaid hüperlinke, millest te kas olete teadlik või peaksite tegelikult teadlik olema;

(g avaldada infot teiste isikute kohta ilma nende nõusolekuta;

(h) pärida infot ebaseaduslike ja õigusvastaste tegevuste kohta, innustada nendele või soodustada neid: hasartmängud, juhised, kuidas teha või osta ebaseaduslikke relvi või uimasteid, luua või levitada arvutiviirusi või eirata kopeerimisvastaseid seadmeid;

(i) eksitada, desinformeerida, petta teisi kasutajaid või panna nende suhtes toime kelmusi;

(J) levitada viiruseid, troojalasi või muud kahjulikku tarkvara või koode;

(k) toetada poliitilisi platvorme, religioone, kultust või sektitegevust või kutsuda üles nende üritustes osalema;

(l) avaldada oma isiklikku infot või teise isiku isiklikku infot Veebilehel või Veebilehe või Teenuse abil (välja arvatud juhud, kui te annate oma isikliku info teise Kasutaja käsutusse otse), või koguda või küsida teise isiku isiklikku infot äri- või ebaseaduslikul eesmärgil;

(m) teha midagi, mis ei puuduta antud teemat, on mõttetu või on mõeldud teiste Kasutajate ärritamiseks või Veebilehe kasutamisse sekkumiseks;

(n) teha midagi, mille eesmärk on kas eksitamine või oma osaluse, seose või läheduse muul moel moonutamine mis tahes isiku või organisatsiooniga, sealhulgas Veebilehega;

(o) osutada mis tahes juriidilist, meditsiinilist või muud professionaalset konsultatsiooni.

ME EI SAA VÄITA EGA VÄIDAGI, ET TEISED KASUTAJAD JÄRGIVAD VÕI HAKKAVAD TULEVIKUS JÄRGIMA NEID KÄITUMISREEGLEID VÕI SELLE KOKKULEPPE MIS TAHES TEISI SÄTTEID JA KÄESOLEVAGA VÕTATE ENDA KANDA KÕIK RISKID, MIS ON SEOTUD SELLEGA, ET TEISED KASUTAJAD EI JÄRGI REEGLEID JA TEKITAVAD SELLE TAGAJÄRJEL KAHJU.

5. Teie registreerimine ja konto

(a) Registreerimise tingimused.

Liikmesus võimaldab kasutada enamikku Veebilehe funktsioone. Et saada registreeritud kasutajaks, peate esitama järgmise info ("Registreerimisandmed"): Elektronposti aadress

Te kinnitate, et teie esitatud registreerimisandmed: (1) on usaldusväärsed, täpsed, aktuaalsed ja täielikud, ja (2) teie sisestate ja uuendate neid, et need jääks usaldusväärseks, täpseks, aktuaalseks ja täielikuks. Meie jätame endale õiguse mitte lubada teil Veebilehte edasi kasutada, kui meie enda äranägemise järgi teeme kindlaks, et mõned teie registreerimisandmetest pole täpsed või täielikud.

(b) Konto turvalisus.

Pärast registreerimisprotsessi lõppu saate kasutajanime ja parooli. Vastutate oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest ja vastutate täiel määral ka kõikide toimingute, maksude ja/või kohustuste eest, mis teie kasutajanime, parooli või kontoga seoses tekivad, hoolimata sellest, kas antud operatsioonid tehti teie otsusel või mitte. Peate viivitamatult teatama meile teie kasutajanime igast sanktsioneerimata kasutamisest, samuti mis tahes muust turvalisuse rikkumisest. Me ei saa vastutada ega vastuta kahjude eest, mis on tekkinud selle tõttu, et te pole kinni pidanud sellest punktist.

(c) Premium/VIP-liikmesus.

Enamikku Teenuseid osutatakse ainult Premium/VIP_liikmesuse puhul. Registreeritud kasutajad, kes saavad Premium/VIP-liikmesuse (Premium-/VIP-kasutajad) on kohustatud perioodiliselt tasuma liikmemaksu, nagu on vastaval registreerimislehel (-lehtedel) kirjas. Meie jätame endale õiguse pakkuda Premium-/VIP-liikmesust kõrgemate või madalamate hindadega teistele Kasutajatele, samuti teha soodustusi, lähtudes isiklikest kaalutlustest. Maksmistingimused tehakse teatavaks registreerimisel.

MEIE JÄTAME ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA MAKSUSUMMAT JA TASUMISE VIISE, SEALHULGAS LISADA LISAMAKSUSID VÕI ERALDI MAKSUSID SISU VÕI TEENUSTE VÕI TEENUSTE MUUTMISE EEST, MIS ON SEOTUD LIIKMESUSE MITMESUGUSTE VARIANTIDEGA, MIS JÕUSTUVAD KOLMEKÜMMEND (30) PÄEVA PÄRAST NENDE AVALDAMIST VEEBILEHEL. VÕIME SAATA TEIE ELEKTRONPOSTI AADRESSILE TEATE MAKSUMUUTUSTE KOHTA. KUI MUUTUSED POLE TEILE VASTVÕETAVAD, VÕITE OMA LIIKMESUSE KATKESTADA. VEEBILEHE KASUTAMINE MAKSU- JA MAKSMISVIISI MUUTUSTE JÕUSTUMISE KUUPÄEVAL LOETAKSE MUUTUSTEGA NÕUSTUMISEKS.

(d) Info kogumine ja konfidentsiaalsus.

Kui tahate saada meilt infot infokogumise meetodite kohta, tutvuge meie konfidentsiaalsuspoliitikaga lehekülje lõpus oleval lingil.

(e) Info avaldamine seadusega ette nähtud juhtudel.

Te tunnistate seda ja nõustute sellega, et meie võime avaldada teie esitatud infot seadusega ette nähtud juhtudel või kui me oma äranägemise järgi arvame, et info avaldamine on põhjendatult vajalik selleks, et (I) seadusi täita, õiguskaitseorganite järelepärimistele vastata ja nende korraldusi täita või mis tahes kohtuprotsessi käigus kasutada (sõltumata sellest, kas seadus nõuab info avalikustamist); (II) seista õiguste ja meile või kolmandatele isikutele kuuluva omandi eest ja kaitsta neid; või (III) kaitsta kellegi tervist või turvalisust, näiteks kui üht või teist isikut (sealhulgas teie) ähvardab kahju saamise või vägivalla ohvriks langemise oht.

6. Garantiidest vabastamine

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET VEEBILEHT, TEENUS JA MIS TAHES INFO, MIS ON KÄTTESAAADAV VEEBILEHELT VÕI TEENUSEST, ESITATAKSE PÕHIMÕTTEL "NAGU ON". KÄESOLEVAGA NÕUSTUTE, ET VEEBILEHT JA TEENUS ON MÕELDUD AINULT MEELEHUTUSLIKEKS EESMÄRKIDEKS JA TE KASUTATE SEDA/NEID ENDA RIISIKOL. VEEBILEHT ON VABASTATUD IGASUGUSTEST GARANTIIDEST, NII ILMSETEST KUI EELDATAVATEST. ÜKSKI JURIIDILISELT SEOTUD ISIK, AMETIISIK, DIREKTOR, LITSENSI ANDJA, TÖÖTAJA VÕI ESINDAJA EI DEKLAREERI EGA GARANTEERI (i), ET VEEBILEHT VÕI TEENUS VASTAB TEIE NÕUDMISTELE VÕI ON TÄPNE, TÄIELIK, USALDUSVÄÄRNE VÕI VEATU; (ii) ET VEEBILEHT VÕI TEENUS ON ALATI LIGIPÄÄSETAV VÕI SEE TOIMIB ALATI LAITMATULT, ÕIGEL AJAL VÕI TURVALISELT; (iii) ET VEEBILEHE VÕI TEENUSE MIS TAHES VEAD KÕRVALDATAKSE JA ET VEEBILEHT VÕI TEENUS EI SISALDA VIIRUSEID, USSE, TROOJALASI VÕI TEISI KAHJULIKKE OMADUSI; (iv) TÄPSUST, USALDUSVÄÄRSUST, ÕIGEAEGSUST VÕI KÕIKIDE VEEBILEHEL VÕI TEENUSES AVALDATUD MATERJALIDE VÕI VEEBILEHE VÕI TEENUSE KAUDU KÄTTESAADAVATE MATERJALIDE TÄIELIKKUST, SEALHULGAS KASUTAJA PROFIILIDES OLEVAD MATERJALID; JA (v) MIS TAHES EELDATAVAD GARANTIID, MIS TEKIVAD SEOSES MÕNEDE ÄRISUHETE VÕI KAUBANDUSTAVADEGA. VEEBILEHT LOOBUB JA TEIE VABASTATE SELLE KÕIKIDEST KOHUSTUSTEST, ÕIGUSTEST, PRETENSIOONIDEST VÕI KOHTULIKU KAITSE VAHENDITEST, MIS TEKIVAD VÕI ON SEOTUD SELLE VEEBILEHE VÕI TEENUSE KASUTAMISEGA, HOOLIMATA SELLEST, KAS NEED ON VEEBILEHE VÕI ISIKUTE HOOLETUSE (AKTIIVSE, PASSIIVSE VÕI TINGLIKU) TAGAJÄRG.

ÜLALMAINITU MÕTET KITSENDAMATA TUNNISTATE, ET VEEBILEHTE LOOVAD JA PEAVAD MÕNED VEEBILEHE PROFIILID JA ET MÕNED VEEBILEHE "LIIKMED" ON FIKTIIVSED ISIKUD, KELLE ON LOONUD TÖÖTAJAD VÕI VEEBILEHE AGENDID, KEDA ME NIMETAME EDASPIDI "NAISPARTNERITEKS". KÄESOLEVAGA TUNNISTATE JA NÕUSTUTE, ET VEEBILEHT VÕIB VASTATA TEIE NIMEL NAISPARTNERITELE SAADETUD SÕNUMITELE TÖÖTAJATE, AGENTIDE VÕI ROBOTITE ABIL, KES ESINEVAD VÄLJAMÕELDUD INIMESTENA NAISPARTNERITE PROFIILIDES. TE LUBATE VEEBILEHEL VABATAHTLIKULT KASUTADA PARTNERITE ANDMEID JA VÄLJAMÕELDUD PROFIILE, ET PARANDADA VEEBILEHE KASUTAMISE KOGEMUST, KOGUDA ANDMEID KASUTAJATE, EELISTUSTE JA KOGEMUSE KOHTA, SAMUTI KONTROLLIDA TINGIMUSTE JA KASUTUSREEGLITE JÄRGIMIST KASUTAJATE POOLT. NAISPARTNERITE PROFIILID ON TÄHISTATUD ROHELISE MÄRGIGA ANKEEDI LEHEL VÕI MÕNEL JUHUL ROHELISE PUNKTIGA.

TE TUNNISTATE JA NÕUSTUTE, ET KÜLASTATE VEEBILEHTE VÕI KASUTATE TEENUST OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI JA OMAL RIISIKOL JA ET TE VASTUTATE ISIKLIKULT MIS TAHES KAHJU EEST, MIS ON TEKITATUD TEILE, TEIE SISULE VEEBILEHE VÕI TEENUSE KASUTAMISE TULEMUSEL.

7. Vastutuse piiramine

VEEBILEHT VÕI SELLEGA JURIIDILISELT SEOTUD ISIKUD VÕI MIS TAHES AMETIISIKUD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, AGENDID, ESINDAJAD, TEABEPAKKUJAD VÕI LITSENTSI ANDJAD EI VASTUTA MINGIL TINGIMUSEL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, SPETSIAALSETE, TRAHVIMAKSMISEST TULENEVATE VÕI TEISTE KAHJUDE EEST (SÕLTUMATA TEGEVUSE VIISIST), MIS TEKIVAD VEEBILEHE VÕI TEENUSE KASUTAMISE TULEMUSEL (I) MIS TAHES ISIKU POOLT, SEALHULGAS, AGA MITTE AINULT; MIS TAHES KAHJU EEST, MIS ON TINGITUD SÕLTUVUSEST VÕI MIS TAHES VIIVITUSEST, EBATÄPSUSEST, VIGADEST VÕI EKSIMUSTEST MIS TAHES TEABES VÕI SISUS, MIS ON SAADUD VEEBILEHE KAUDU; (II) VEEBILEHE VÕI TEENUSTE KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSE EEST MINGIL PÕHJUSEL, SEALHULGAS, AGA MITTE AINULT, SIDEPROBLEEMID VÕI MIS TAHES TEISED RIKKED VEEBILEHE KAUDU SAADUD INFO EDASTAMISEL VÕI KÄTTETOIMETAMISEL; VÕI (III) ARUTLUSED, OSTUD, MIS TAHES KAUPADE VÕI TEENUSTE SOETAMINE OTSE VÕI KAUDSELT VEEBILEHE KAUDU KÕIKIDEL JUHTUDEL, ISEGI KUI SELLISTEST KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSTEST ON TEAVITATUD.

VEEBILEHT EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL TINGIMUSEL KOGUSUMMAGA, MIS ÜLETAB 100 EUROT VÕI SUMMAGA, MILLE TE MAKSATE VEEBILEHELE SELLE KASUTAMISE EEST KUUE KUU (6) JOOKSUL, SÕLTUVALT SELLEST, MIS ON VÄIKSEM.

8. Tühistamine

Teie õigused tühistatakse automaatselt, kui te ei järgi selle Kokkuleppe tingimusi, Et õigused tühistada, ei pea Veebileht teid sellest teavitama. Me võime tühistada selle Kokkuleppe kehtivuse igal ajal ja mis tahes põhjusel või ilma põhjuseta ning me võime teavitada sellest mis tahes viisil, sealhulgas, aga mitte ainult, teavituste paigutamine veebilehele või muu avalik viis. Pärast õiguste tühistamist peate lõpetama Veebilehe kasutamise.

9. Spämm ja lubatud kasutusviisid

Me soovitame teil rääkida Veebilehest oma sõpradele. Kuid te võite seDA teha ainult vahenditega, mis vastavad teie internetiteenuse pakkuja tingimustele, samuti interneti kasutamise ja seal käitumise põhjapanevatele standarditele.

10. Tagasiside

Kõik sõnumid, mis te meile saadate, sealhulgas tagasiside andmed, sellised kui küsimused, kommentaarid või ettepanekud Veebilehe kohta (koondnimetaja "Tagasiside") ei ole konfidentsiaalne info ja seda võime kasutada mis tahes eesmärgil, sealhulgas ja mitte ainult, toodete loomiseks, tootmiseks või reklaamimiseks, ilma et teid sellest teavitataks või selle eest kompensatsiooni makstaks. Andes tagasisidet, annate veebilehele tähtajatu, tasuta litsentsi kasutada seda tagasisidet mis tahes andmekandjal ja mis tahes riigis.

11. Hüvitamine

Te garanteerite, et kaitsete Veebilehte võimalike kahjude eest ning kahjude tekkimisel hüvitate need Veebilehe ametiisikutele, direktoritele, töötajatele, tütarfirmadele, töövõtjatele, alltöövõtjatele, tarnijatele, agentidele, partneritele ja filiaalidele, õigusjärglastele, omandiõiguse saajatele. Kahjud võivad olla seotud kohustuste, pretensioonide, nõuete ja kulutustega, sealhulgas advokaadi honoraridega, mis on tingitud või tekkinud sellest, et olete Veebilehte ja/Teenust kasutanud või valesti kasutanud või olete teie või on teie sisu rikkunud intellektuaalse omandi õigusi või muid kolmanda poole õigusi. Me võime pakkuda omapoolset kaitset või kontrolli vaidluse üle, mille järgi teil tuleb hüvitada kahjud, aga teie omakorda nõustute sel juhul meiega koostööd tegema.

12. Liikmesuse automaatse pikendamise eripakkumine

Kui olete esimest korda saanud veebilehe FLIRTKOHT.COM liikmeks, saate kasutada liikmesuse automaatse pikendamise eripakkumist (3-kuulise või 12-kuulise tariifiplaani tasuta pikendamine 3 kuuks). Selleks tuleb teil:

- Registreeruda ja tasuda selle eest vähemalt kolm (3) kuud järjest või liituda tariifiplaaniga 3 või 12 kuuks.
- Pidada alati kinni Veebilehe FLIRTKOHT.COM kasutamise tingimustest;
- Laadida profiili vähemalt üks foto;
- Siseneda Veebilehele mitte harvemini kui kord 7 päeva tagant;
- Pöörduda tugiteenuste poole kuni 31 jaanuarini 2017.

Vastavalt käesolevatele tingimustele, samuti selleks, et tagada teie pidev ja püsiv juurdepääs Veebilehele, pikendatakse teie liikmesust automaatselt järgmisteks perioodideks sama pikaks ajaks, kui oli valitud algselt aktuaalse, mitte Veebilehe liikmete reklaamitariifi järgi, kui te just ei tühista seda või te ei vasta liikmesuse automaatse pikendamise nõuetele, mis on mainitud ülal. Kui liikmesuse pikendamine tellida SMS-i teel, siis on tasu 2.99 eurot nädalas, pikendamine toimub üks kord nädalas. Veebileht jätab endale võimaluse pikendada liikmesust soodustariifiga, määrates selle enda äranägemise järgi. Et automaatne pikendamine välja lülitada, tuleb saata FLIRT STOP telefonile 14401 või pöörduda tugiteenistuse poole.

FLIRTKOHT.COM jätab endale õiguse muuta, peatada või tühistada liikmesuse automaatse pikendamise eripakkumist igal ajal ilma ette teatamata. Veebilehe FLIRTKOHT.COM otsused on lõplikud, sealhulgas, kuid mitte ainult, õigus saada pakkumist 3 kuuks.

Seda pakkumist ei tohi edasi anda ja seda võib üks liige kasutada ainult üks kord.

13. Muud tingimused

(a) Eksklusiivsus.

Käesolev Kokkulepe kujutab endast täielikku ja ainulaadset Kokkulepet teie ja Veebilehe vahel ning asendab mis tahes muud suulist või kirjalikku suhtlust poolte vahel selles küsimuses. Ka on kaitstud kõik õigused, mida antud Kokkuleppes pole nimetatud.

(b) Õigusest mitte loobumine.

Te tunnistate seda ja nõustute sellega, et kui Veebileht, selle õigusjärglased või omandiõiguse saajad või meie sisupakkujad ei pea kinni käesolevate tingimuste konkreetsetest sätetest, ei tule vaadelda seda kui sellise (selliste) sätte (sätete) või mis tahes teise (teiste) sätte (sätete) edasisest täitmisest keeldumist või selle (nende) täitmise takistamist.

(c) Lepingu sätete autonoomsus.

Kui selle Kokkuleppe mõni säte on tunnistatud mingil põhjusel kehtetuks, siis muudetakse seda sätet ainult sel määral, et saaks luua võimalused selle täitmiseks, ja selline otsus ei mõjuta sellise sätte täitmist teistsugustel asjaoludel või selle Kokkuleppe teiste sätete täitmist mis tahes asjaoludel.

(d) Jurisdiktsioon.

Käesolevat Kokkulepet reguleerib Šotimaa seadus, arvestamata kollisiooniõiguse sätteid, ja te nõustute käesolevaga riiklike ja föderaalsete kohtute jurisdiktsiooniga, mis asuvad Edinburgis Šotimaal. Käesolevaga nõustute sellega, et mis tahes vaidlused või pretensioonid, mis on tekkinud seoses selle Kokkuleppega või selle kasutamise või tõlgendamise tagajärgedega, on Šotimaa Edinburgi kohtute personaalse jurisdiktsiooni all. Käesolevaga loobute mis tahes õigusest vaidlustada ebamugavuse tõttu või mõnel muul põhjusel asukohta või jurisdiktsiooni, ja te loobute igast seaduslikust või muust õigusest kooskõlas rahvusvaheliste seadustega või selle maa lepingute või seadustega, kus te elate, kohtuasja algatamast Veebilehe, Teenuse või käesoleva Kokkuleppe vastu, et reguleerida seda selles jurisdiktsioonis.

(e) Kollektiivsest hagist loobumine.

Te nõustute sellega, et mis tahes vaidlus teie, Veebilehe, Teenuse või käesoleva Kokkuleppe vahel tuleb lahendada individuaalses korras ja et te ei ühine teiste liikmete pretensioonidega ega esita mingeid hagisid kui grupi esindaja, liige või volinik.

14. Teavitamine

Kõik kirjalikud teavitused tuleb saata elektronposti aadressile support@flirtkoht.com Veebileht võib teid teavitada käesoleva Kokkuleppe muudatustest või teistest küsimustest Veebilehe kaudu. Veebileht võib muuta oma aadressi, muutust puudutav info paigutatakse Veebilehele.

15. Digiajastu autorikaitseseadus

Kui olete teadlik mõnest Veebilehe sisu puudutava reegli rikkumisest, teavitage meid sellest. Võtame kasutusele meetmed selle rikkumise tõkestamiseks kooskõlas digiajastu autorikaitseseadusega ja teiste intellektuaalse omandi kaitse seadustega, mis võib kaasa tuua materjalide eemaldamise või ligipääsu sulgemise materjalidele, mis on ebaseadusliku tegevuse objektid.

KUI TEIL ON KÜSIMUSI NENDE TINGIMUSTE VÕI VEEBILEHE KASUTAMISE TINGIMUSTE KOHTA, SAATKE NEED PALUN MEILE ELEKTRONPOSTI AADRESSILE support@flirtkoht.com.